หมวด การแสดงโขน
ระบำม้า
ระบำม้า


การแสดงชุดนี้ประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกเพื่อประกอบการแสดงละครเรื่องไชยเชษฐ์ ตอนนารายณ์ธิเบศร์ไปเล่นป่า เนื่องในการแสดงผลงานของนักเรียนโรงเรียนนาฎศิลป์ ในการเปิดเรียนภาคต้น เมื่อ พ.ศ. 2492 ต่อมา พ.ศ. 2500 กรมศิลปากรได้จัดการแสดงละครเรื่องรถเสน ให้ประชาชนชม จึงได้ปรับปรุงท่ารำและทำนองเพลงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกครั้ง


ระบำม้า นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย
โดยมอบให้นายมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยยวชาญดนตรีไทยของกรมศิลปากรเป็นผู้ปรับปรุงทำนองเพลง นางละมุล ยมะคุปต์ (ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฎศิลป์ของวิทยาลัยนาฎศิลป์) นางมัลลี คงประภัศร์ และนางผัน โมรากุล (ครูนาฎศิลป์อาวุโสของกรมศิลปากร ซึ่งได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว) เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำ


ระบำม้า นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย
สำหรับเพลงประกอบจังหวะและท่ารำของระบำชุดนี้ คือ เพลงม้าโขยก

ที่มา :
https://my.dek-d.com/Writer/story/viewlongc.php?id=584675&chapter=3

โอกาศที่ใช้แสดง

- งานมงคลต่างๆ

- งานต้อนรับชาวต่างชาติ

- งานอีเว้นต์

- งานอวมงคล

- งานเปิดตัวสินค้า

โอกาศที่ใช้แสดง


ชมแล้ว [ 4568 ] 28 ธ.ค. 59 06:20


กลับ